Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S2400EP cho Giao diện phần mềm mở rộng (EFI)

16632
5/21/2014

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Intel® Server Board S2400EP và Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R1000EP cho EFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 22.5 MB
  • SHA1: CBA13F9FE2695B6322020AFB209AC45D2D98FE97

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng Intel® Server Board S2400EP và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000EP để sử dụng với vỏ Intel® embedded Extensible Firmware Interface (EFI).

Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Vui lòng tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.


Vui lòng tham khảo các tệp readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

******************************************************************************
Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Mã nguồn mở liên quan
giấy phép được bao gồm trong mã nguồn.

Mã nguồn mở cho chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống. Sao chép và dán URL sau vào cửa sổ địa chỉ trình duyệt của bạn:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21081

******************************************************************************

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.