Intel® Server Board cập nhật firmware S2400LP cho Chương Trình Trợ Giúp Triển Khai Intel®, Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), WinPE và Giao diện chương trình cơ sở mở rộng (EFI)

16610
12/8/2012

Giới thiệu

Bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho Dòng Intel® Server Board S2400LP để sử dụng với Chương Trình Trợ Giúp Triển Khai Intel®, Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), WinPE và EFI (01.06.0002).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 36.9 MB
  • SHA1: BE13AD4927EB63A790118218373BF94DC0F9C576

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho Intel® Server Board S2400LP và Hệ thống Máy chủ Intel® H2000LP để sử dụng với Chương Trình Trợ Giúp Triển Khai Intel®, Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), Intel® embedded Extensible Firmware Interface (EFI) shell và Microsoft Windows Preboot Execution Environment* (WinPE).

Lưu ý: Gói này không chứa các tệp phục hồi BIOS. Để khôi phục BIOS, hãy tham khảo "Gói cập nhật chương trình cơ sở S2400LP cho EFI".

Tham khảo các tệp readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

******************************************************************************
Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Mã nguồn mở liên quan
giấy phép được bao gồm trong mã nguồn.

nguồn mở cho chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống.


******************************************************************************

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.