Intel® Server Board cập nhật vi chương trình S2600IP Bo mạch Trạm làm việc Intel® W2600CR cho Giao diện chương trình cơ sở có thể mở rộng (EFI)

16564
8/4/2016

Giới thiệu

Intel® Server Board S2600IP và Gói cập nhật vi chương trình Bo mạch Trạm làm việc Intel® W2600CR cho Giao diện chương trình cơ sở mở rộng (EFI) (02.06.0005).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 27.7 MB
  • SHA1: C212D07F2D3A89ABBCE376C66B3A9F51C5CCEFB7

Mô tả chi tiết

Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:
BIOS hệ thống - 02.06.0005
Chương trình cơ sở ME - 02.01.07.328
Chương trình cơ sở BMC - 01.27.9958
FRUSDR - 1.12

Phiên bản này tăng cường bảo vệ dữ liệu cấu hình nền tảng như được mô tả trong Tư vấn bảo mật Intel INTEL-SA-00056.

Tham khảo các tập tin readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

******************************************************************************
Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.

nguồn mở cho chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống.

******************************************************************************

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.