P4000IP_P4300CR công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách điện năng

16533
9/29/2013

Giới thiệu

Hệ thống Máy chủ Intel® P4000IP và công cụ cấu hình nhiệt và dòng Intel® Workstation System P4300CR

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 168.5 KB
  • SHA1: 70AE3D2A00D60E2C5D63116D766862CC4EC17577

Mô tả chi tiết

Cho phép Macro trong Microsoft* Excel hoặc chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.