Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S2600CO cho Giao diện phần mềm mở rộng (EFI)

16467
7/20/2017

Giới thiệu

Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S2600CO cho Giao diện Phần mềm Mở rộng (EFI) (02.06.0006).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 27.6 MB
  • SHA1: 7A3A51361135C9BEB80683CD99761F7A649644AE

Mô tả chi tiết

Đối với bản phát hành chương trình cơ sở cuối cùng R02.06.E006

Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

  • BIOS hệ thống: 02.06.0006
  • Chương trình cơ sở ME: 02.01.07.328
  • Chương trình cơ sở BMC: 01.28.10603
  • FRUSDR: 1.12

Phiên bản này tăng cường bảo vệ dữ liệu cấu hình nền tảng như được mô tả trong Tư vấn bảo mật Intel INTEL-SA-00056.

Ghi chú bổ sung

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.