Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* dành cho Các bảng mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Hoạt động bằng Chipset Intel® 60X

16389
12/12/2018

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2 Windows* cho các họ S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 761.4 KB
  • SHA1: DA1D26737D759759EAD302D9838AFAC4A38DFB36

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Intel Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* cho các họ S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP.

Gói này cũng bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel ESRT2 RAID khác, nhưng hỗ trợ cho các sản phẩm đó là trên cơ sở sản phẩm. Vui lòng xem Danh sách phần cứng và hệ điều hành được thử nghiệm riêng lẻ (THOL) để biết chi tiết hỗ trợ.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = v18.01.2018.1107
Hệ điều hành được hỗ trợ = Microsoft Windows Server 2019* (x64), Microsoft Windows Server 2016* (x64), Microsoft Windows Server 2012* (x64), Microsoft Windows Server 2012 R2 (x64), Microsoft Windows 8* (x86.x64), Microsoft Windows 8.1* (x86.x64), Microsoft Windows® 10 (x86.x64)

Để biết khả năng tương thích của hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho bảng mạch cụ thể.

Các trình điều khiển này được WHQL chứng nhận và tất cả các tệp .cat cần thiết để cài đặt đều có trong các thư mục thích hợp.

Lưu ý bổ sung

  • Tham khảo trước tiên vào tập tin readme.txt để biết thông tin chi tiết về các sản phẩm được hỗ trợ bổ sung và hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.