Thiết kế tham chiếu trường hợp sử dụng Intel® vPro™ - ISO Builder

16347
2/28/2012

Giới thiệu

Ứng dụng ISO Builder cho phép người dùng tùy chỉnh và xây dựng tệp hình ảnh WinPE bằng các tham số GUI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 103.3 MB
  • SHA1: 2E28AFCB3F9F105EE73F2D2944E4376E46A9BC33
  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 889.2 KB
  • SHA1: 85C0590F1DFACE587170BA51BBD5C834489583E9
  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 4.1 MB
  • SHA1: A6B989F7B2A5F07FB315FFB65EB82C13B8B19AB2

Mô tả chi tiết

Ứng dụng ISO Builder cho phép người dùng tùy chỉnh và xây dựng tệp hình ảnh WinPE bằng các tham số GUI. Trong hầu hết các trường hợp, ISO tùy chỉnh sau đó được sử dụng để khởi động lại từ xa PC được quản lý bằng Công nghệ Intel® vPro™. Nó yêu cầu Trình điều khiển mạng LAN và Trình điều khiển MEI có sẵn trên trang này.

Ứng dụng này được sử dụng với Intel vPro Solution Reference Designs và Intel vPro Use Case Reference Designs.

Tệp tải xuống chính chứa:

- Ứng dụng ISO Builder
* iso_builder_v20.zip
* iso_builder_lan_drivers.zip
* iso_builder_mei_drivers.zip

- Hồ sơ giấy phép

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.