Gói phần mềm dành cho các mô-đun RAID tích hợp của Intel® RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 và bộ điều khiển RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008

16285
11/11/2016

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho 6Gbs đầy đủ tính năng Intel RAID Bộ điều khiển hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 51.1 MB
  • SHA1: 90FD4997869BB72621F3D6CEBBD97EF4B40C9175

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho 6Gbs 6Gbs đầy đủ Intel® RAID tính năng sau Bộ điều khiển hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3CB080, RMT3PB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25DB080, RS25NB008, RS25SB008

Thông tin gói hàng
Đóng gói: 23.34.0-0019 (MR 5.14 P3)
Phần mềm điều khiển 3.460.115-6465

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Ghi chú

  • Cập nhật chương trình cơ sở với CmdTool2 sẽ hoạt động trên tất cả các Bộ điều khiển Intel® RAID.
  • Cập nhật chương trình cơ sở với Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 2 và StorCLI sẽ hoạt động trên tất cả các bộ điều khiển được liệt kê ở đây, nhưng có thể không tương thích với các Bộ điều khiển Intel® RAID cũ hơn.
  • Phần mềm có thể chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.