Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare * ESXi 5

16282
1/31/2014

Giới thiệu

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare * ESXi 5

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 239.5 KB
  • SHA1: D2FDF1828FB8C59BE3F6D9BDD7BC54F3FD56B9BC

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này hỗ trợ Bộ điều khiển RAID® Intel sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS (RS3SC008, RS3DC080, RS3DC040, RS3WC080, RMS25PB080, RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB040, RMT3CB080, RMS25CB080N, RMS25PB080N, RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RS2VB080, RS2VB080 b040, RT3WB080, RS2WC040, RS2WC080, RS2SG244, RS2WG160, RMS2MH080, RMS2AF080, RMS2AF040, RS2MB044, RS2BL080, RS2BL080DE, RS2BL040, RS2PI008DE, RS2PI008, SRCSASJV, SRCSASRB, SRCSATAWB, SROMBSASFC, SROMBSASMP2, SROMBSASMR, SRCSASPH16I, SRCSASBB8I, SRCSASLS4I, SRCSAS18E*, SRCSAS144E*, SROMBSAS18E*), vui lòng xác minh rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang Web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://support.intel.com.

* Những bộ điều khiển cũ này sẽ hoạt động nhưng chưa được kiểm tra.

===================
Thông tin gói
===================
Phiên bản trình điều khiển = 6.602.54.00.1
Hệ điều hành được hỗ trợ = VMWare ESXi 5 *Hạt nhân được hỗ trợ: phát hành bản dựng ESXi 5 *

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.