Intel® Server Board cập nhật vi chương trình S2600GZ/GL dành cho Giao diện phần cứng có thể tăng cường (EFI)

16165
7/20/2017

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm các bản cập nhật BIOS, ME Firmware, BMC Firmware và FRUSDR cho Giao diện phần cứng có thể tăng cường (EFI) (2.06.0006).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 28.8 MB
  • SHA1: 61348033EBC79B90EB09E486D187078BFD8E99EB

Mô tả chi tiết

Đối với bản phần mềm cuối cùng phát hành R02.06.E006

Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo các hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

  • BIOS hệ thống: 02.06.0006
  • Chương trình cơ sở ME: 02.01.07.328
  • Chương trình cơ sở BMC: 01.28.10603
  • FRUSDR: 1.14

Phiên bản này tăng cường bảo vệ dữ liệu cấu hình nền tảng như được mô tả trong Tư vấn bảo mật Intel-SA-00056.

Ghi chú bổ sung

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.