Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S2600GZ/GL cho Giao diện chương trình cơ sở mở rộng (EFI)

16165
3/25/2014

Giới thiệu

BIOS, chương trình cơ sở ME, chương trình cơ sở BMC và các bản cập nhật FRUSDR cho Giao diện chương trình cơ sở mở rộng (EFI)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 26 MB
  • SHA1: 67A0A7022886AA9C3E15E08756F6086E74256BFA

Mô tả chi tiết


BIOS hệ thống - 02.02.0002
Chương trình cơ sở ME - 02.01.07.328
Chương trình cơ sở BMC - 01.20.5793
FRUSDR - 1.12

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.