tiện ích Intel® Server Board kiểm tra độ tin cậy nền tảng S1200BT (PCT) cho EFI

16012
7/14/2013

Giới thiệu

Tiện ích Platform Confidence Test (PCT) phiên bản 1.05 dưới EFI Shell cho Intel® Server Board dòng S1200BT.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 2.9 MB
  • SHA1: 1688F99026ECB4FEFF70F2E27EC0F0A785C34424

Mô tả chi tiết

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng tiện ích này. Xem bản mô tả ngắn về bài kiểm tra độ tin cậy nền tảng trong EFI Shell.

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.