Trình điều khiển Linux* dành cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

16008
1/5/2024

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Bộ điều khiển Intel® RAID Tri-mode (NVMe*+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 24.2 MB
 • SHA1: 09436F9EF5F70C21F2477E59146625F491D09B81

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các Bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe*+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Cấp nhập cảnh (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Thông tin gói hàng

Phiên bản trình điều khiển = 07.727.03.00

Hệ điều hành (OS) được hỗ trợ =

 • RHEL* 8 (U5-U8), RHEL 9 (Cơ sở, U1-U2)
 • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (SP3-SP5)
 • Ubuntu*

Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được hỗ trợ bởi bo mạch Máy chủ Intel hoặc hệ thống mà bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị nâng cấp firmware Intel RAID Controller lên phiên bản mới nhất hiện có.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.