Trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

16008
5/19/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho bộ điều khiển Intel® RAID chế độ Ba chế độ (NVMe*+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Ubuntu Family*, Red Hat Enterprise Linux 7.7*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 7.8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.9*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*
 • Kích thước: 10.6 MB
 • SHA1: F97FC6BBB3BC80D139E7098477AD8553BE2A27E1

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các Bộ điều khiển truy Intel® RAID Trimode (NVMe*+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
  • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Cấp độ cơ bản (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 07.716.02.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

 • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (GA, U1-U3)
 • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (GA, SP1-SP2)
 • Ubuntu*

Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được hỗ trợ bởi bảng mạch Máy chủ Intel hoặc hệ thống bộ điều khiển RAID được cài đặt trên. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bảng mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị nâng cấp Intel RAID Controller mềm điều khiển lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.