BIOS S1200BT, Cập nhật Chương trình cơ sở & Tiện ích Cấu hình cho Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

15988
5/22/2011

Giới thiệu

Tiện ích One-Boot Flash, SEL Viewer, tiện ích Cấu hình Hệ thống Lưu và Khôi phục (syscfg), Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (sysinfo) và các tiện ích khác

Các bản tải xuống sẵn có

 • Dòng SUSE Linux*
 • Kích thước: 58.3 MB
 • SHA1: 1C947CB79B17D532E1F6C37382834438474D5F51
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14.5 MB
 • SHA1: B3EC1A31AE8023535BC98F060DC0710EAFE98B8F
 • Windows 7 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
 • Kích thước: 33.9 MB
 • SHA1: 9DBB88273DBF9826C21AECA7ECEB18A57B6BD129
 • Kích thước: 29.2 MB
 • SHA1: 0D8AE6971E334B1F1748405F010E58C1C2284ECE

Mô tả chi tiết

Dành cho Windows*
Tiện ích One-Boot Flash
Trình xem SEL
Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (syscfg)
Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (sysinfo)

Dành cho Linux*
Tiện ích One-Boot Flash
Trình xem SEL
Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (syscfg)
Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (sysinfo)

Dành cho EFI
Tiện ích cập nhật IFlash BIOS
Tiện ích Cập nhật FWPIAUPD
Tiện ích Tải FRUSDR
Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (syscfg)
Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống
Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (sysinfo)

Dành cho Windows PE
Tiện ích cập nhật IFlash BIOS
Tiện ích Cập nhật FWPIAUPD
Tiện ích Tải FRUSDR
Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (syscfg)
Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống

Vui lòng tham khảo gói hướng dẫn sử dụng.

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.