Trình điều khiển video ASPEED

15762
7/22/2010

Giới thiệu

Trình điều khiển video ASPEED

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 10.9 MB
  • SHA1: 22007EC5C0F7621D83B6995D0A3B0143C7D84D70

Mô tả chi tiết

Gói này chứa trình điều khiển video ASPEED cho Microsoft Windows * và Linux *.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.