Tiện ích khởi động kết nối Intel® Ethernet, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

15755
8/7/2023

Giới thiệu

Phiên bản tải xuống 28.2 này cài đặt trình điều khiển UEFI, Intel Boot Agent và hình ảnh Intel® iSCSI Remote Boot để lập trình hình ảnh flash ROM tùy chọn PCI và cập nhật các tùy chọn cấu hình flash.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, Microsoft Windows*
  • Kích thước: 9.5 MB
  • SHA1: BA762584A0321BBA3802B8ED7ACC61B06D3529AA
  • Độc lập với Hệ điều hành, Linux*
  • Kích thước: 6.1 MB
  • SHA1: 5549AD10FBCE5C8D428314E73ADC39905BB4AD65

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa phần mềm và trình điều khiển cho môi trường tiền khởi động, bao gồm trình điều khiển UEFI, Intel Boot Agent và hình ảnh Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot.

Tổng quan

Intel Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) được sử dụng để cập nhật cấu hình và lập trình ROM tùy chọn PCI trên bộ nhớ flash của các bộ điều hợp mạng dựa trên Intel® PCI và PCI-Express* được hỗ trợ. BootUtil thay thế các tiện ích hiện có và cung cấp chức năng của IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL và FLAUTIL cũ hơn. BootUtil hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp được hỗ trợ bởi các tiện ích trước đó.

Xem bootutil.txt để biết thêm thông tin.

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành và readme để biết tính năng mới, hỗ trợ hệ điều hành, hướng dẫn sử dụng, các vấn đề đã biết và hơn thế nữa.

Tôi nên tải xuống tệp nào?

  • PREBOOT.ZIP: Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Windows *, EFI và DOS
  • Khởi động trước.tar.gz : Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Linux *

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.