Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

15755
10/18/2021

Giới thiệu

Phiên bản tải xuống này 26.6 cài đặt trình điều khiển UEFI, Intel® Boot Agent và hình ảnh Intel® iSCSI Remote Boot để lập trình hình ảnh flash ROM tùy chọn PCI và cập nhật các tùy chọn cấu hình flash.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 11.3 MB
  • SHA1: 7193D68FF2C38200FE693E4CB74CE0F518776632
  • Kích thước: 7.5 MB
  • SHA1: CA50FE9CBA2B3C96D96656CF55F1BA9C89BEF1AD

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Xin lưu ý rằng số phiên bản "26.5" đã bị bỏ qua cho phiên bản này và số phiên bản "26.6" được sử dụng thay thế. Phát hành 26.6 là bản cập nhật mới nhất phát hành 26.4.

====================

Mục đích

Gói này chứa phần mềm và trình điều khiển cho môi trường tiền khởi động, bao gồm trình điều khiển UEFI, trình điều khiển Intel® Boot Agent hình ảnh Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot hình ảnh.

Tổng quan

Phần mềm Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) được sử dụng để cập nhật cấu hình và lập trình ROM tùy chọn PCI trên bộ nhớ flash của bộ điều hợp mạng dựa trên Intel PCI và PCI-Express* được hỗ trợ. BootUtil thay thế các tiện ích hiện có và cung cấp chức năng của IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL và FLAUTIL cũ hơn. BootUtil hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp được hỗ trợ bởi các tiện ích trước đó.

Xem bootutil.txt để biết thêm thông tin.

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành và readme để biết tính năng mới, hỗ trợ hệ điều hành, hướng dẫn sử dụng, các sự cố đã biết và nhiều thông tin khác.

Tôi nên tải xuống tập tin nào?

  • PREBOOT. ZIP: Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Windows*, EFI và DOS
  • Preboot.tar.gz: Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Linux*

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.