Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

15755
11/22/2022

Giới thiệu

Phiên bản tải xuống này 27.7 cài đặt trình điều khiển UEFI, Intel® Boot Agent và hình ảnh Intel® iSCSI Remote Boot để lập trình hình ảnh flash ROM tùy chọn PCI và các tùy chọn cấu hình flash cập nhật.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 1F3CE01A521C5EE8C25315D63936466848B8527D
  • Kích thước: 6.1 MB
  • SHA1: 5122DFD683B72CCBAC6426D969A266AB2D6086E4

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa phần mềm và trình điều khiển cho môi trường tiền khởi động, bao gồm trình điều khiển UEFI, trình điều khiển Intel® Boot Agent và Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot hình ảnh.

Tổng quan

Bộ xử lý Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) được sử dụng để cập nhật cấu hình và lập trình ROM tùy chọn PCI trên bộ nhớ flash của bộ điều hợp mạng dựa trên Intel PCI và PCI-Express* được hỗ trợ. BootUtil thay thế các tiện ích hiện có và cung cấp chức năng của IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL và FLAUTIL cũ hơn. BootUtil hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp được hỗ trợ bởi các tiện ích trước đó.

Xem bootutil.txt để biết thêm thông tin.

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành và readme để biết tính năng mới, hỗ trợ hệ điều hành, hướng dẫn sử dụng, các sự cố đã biết, v.v.

Tôi nên tải xuống tập tin nào?

  • PREBOOT.ZIP: Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Windows*, EFI và DOS
  • Preboot.tar.gz: Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Linux*

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.