Intel® Ethernet tiện khởi động kết nối, hình ảnh preboot và Trình điều khiển EFI

15755
7/22/2021

Giới thiệu

Phiên bản tải xuống này 26.4 cài đặt trình điều khiển UEFI, Intel® Boot Agent và hình ảnh Intel® iSCSI Remote Boot để lập trình hình ảnh flash ROM tùy chọn PCI và cập nhật các tùy chọn cấu hình flash.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 7.4 MB
  • SHA1: D9714B843A71E303FFF7924DA977CBCACCD06238
  • OS Independent
  • Kích thước: 11 MB
  • SHA1: 36A39CB30700BF3F773E4FCF9E4D28BD4E9870C8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa phần mềm và trình điều khiển cho môi trường tiền khởi động, bao gồm trình điều khiển UEFI, trình điều Intel® Boot Agent hình Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot hình ảnh mới.

Tổng quan

Hệ Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) được sử dụng để cập nhật cấu hình và lập trình PCI tùy chọn ROM trên bộ nhớ flash của các bộ điều hợp mạng dựa trên Intel PCI và PCI-Express* được hỗ trợ. BootUtil thay thế các tiện ích hiện có và cung cấp chức năng của IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL và FLAUTIL cũ hơn. BootUtil hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp được các tiện ích trước đó hỗ trợ.

Xem bootutil.txt để biết thêm thông tin.

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành và readme để biết tính năng mới, hỗ trợ hệ điều hành, hướng dẫn sử dụng, các vấn đề đã biết và nhiều thông tin khác.

Tôi nên tải xuống tập tin nào?

  • PREBOOT. ZIP: Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Windows*, EFI và DOS
  • Preboot.tar.gz: Tài liệu, tiện ích và hình ảnh khởi động cho Linux*

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.