Intel® Graphic Media Accelerator 3150 Driver cho Windows 2008* 32-bit

15633
2/19/2010

Giới thiệu

Trình điều khiển Intel® Graphic Media Accelerator 3150 dành cho Windows 2003* và Windows 2008* 32-bit

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 18 MB
  • SHA1: A13BF48BA3B631DA5DCD67B0F4EEF325DB1E7FE4

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển này được viết riêng cho các nền tảng lưu trữ dựa trên bộ xử lý Intel Atom™ với Intel® Graphics Media Accelerator 3150. Gói này chứa trình cài đặt để sử dụng công cộng nói chung. Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 32 bit PV 15.12.50.1910 cho Microsoft Windows* 2008 Server.

Trình điều khiển phần mềm được cung cấp trên trang này là phiên bản chung và có thể được sử dụng cho mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh bất kỳ sự không tương thích cài đặt tiềm ẩn nào trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyên bạn nên kiểm tra với OEM và sử dụng phần mềm được cung cấp thông qua nhà sản xuất hệ thống của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.