Trình điều khiển Intel® AHCI Storport Miniport 32-bit

15629
2/19/2010

Giới thiệu

Intel® AHCI Storport Miniport driver cho người tiêu dùng/SOHO lưu trữ cho Windows 2003 * và Windows 2008 * 32-bit

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 160 KB
  • SHA1: 50F84C46267978527532909509FBFFB25BB30011

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Intel AHCI Storport Miniport được viết riêng cho nền tảng lưu trữ dựa trên bộ xử lý Intel® Atom™ với các bộ điều khiển lưu trữ sau:
- Bộ điều khiển Intel® ICH9R SATA AHCI.

Gói này chứa trình cài đặt để sử dụng công cộng nói chung. Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển.

Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 32 bit cho hệ điều hành sau:
- Microsoft Windows Home Server* Power Pack-3
- Microsoft Windows Storage Server* 2003, Phiên bản x32
- Microsoft Windows Storage Server* 2008, Phiên bản x32

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.