Intel® Điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng cho ® kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit

15622
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ixgbevf phiên bản 4.6.2 cho các thiết bị chức năng ảo Kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 199.4 KB
  • SHA1: 36060F3E823F820A144DC328A4F2DA281447FB6A

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản ixgbe Linux* cho Intel® Ethernet mạng
Kết nối.

Trình điều khiển ixgbe hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller 82598
  • Intel® Ethernet Controller 82599
  • Intel® Ethernet Controller X520
  • Intel® Ethernet Controller X540
  • Intel® Ethernet Controller x550
  • Intel® Ethernet Controller X552
  • Intel® Ethernet Controller X553

Trình điều khiển ixgbevf chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt nhân hỗ trợ SR-IOV. Nó hỗ trợ tất cả các thiết bị trên trừ Intel® Ethernet Controller 82598.

ixgbe-x.x.x.tar.gz
ixgbevf-x.x.x.tar.gz

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.