Phục hồi BIOS S5500WB cho EFI*

15514
4/19/2012

Giới thiệu

Phục hồi BIOS hệ thống. Bao gồm các tệp phục hồi cho BIOS 61, 60 và 59.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 8.4 MB
  • SHA1: 9B1023749701FF39294FE26291B6FC883E843F23

Mô tả chi tiết

Việc khôi phục BIOS yêu cầu ổ quang SATA có thể khởi động hoặc ổ di động USB. Không hỗ trợ ổ đĩa mềm USB.

Xem recovery1.txt để biết hướng dẫn đầy đủ.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.