Gói khôi phục BIOS S5520HC S5500HCV S5520HCT S5520SC cho EFI

15500
4/22/2012

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói khôi phục BIOS cho Intel® Server Board S5520HC, S5520HCV, S5520HCT và S5520SC chỉ dùng với EFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 8.4 MB
  • SHA1: 5502816D7DBD6BD404847A4F5035D51435F3CD72

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này chứa gói khôi phục BIOS cho Intel® Server Board S5520HC, S5500HCV, S5520HCT và Intel® Workstation Board S5520SC chỉ dùng với EFI.

Phục hồi BIOS yêu cầu các tệp sau đây có trong thư mục gốc trên phương tiện có thể khởi động, chẳng hạn như ổ đĩa quang SATA hoặc ổ usb usb. Ổ đĩa mềm USB không được hỗ trợ cho quy trình này.
1. FVMAIN. FV – Tệp hình ảnh môi trường vận hành phục hồi UEFI
2. iFLASH32.EFI – Tiện ích cập nhật flash UEFI 2.6 Bản dựng 10 trở lên
3. *REC. CAP – Tệp ảnh hưởng của bios, trong đó * đại diện cho phiên bản BIOS được tải lên hệ thống
4. KHỞI ĐỘNG. NSH – Tập tin tập lệnh UEFI tự động chạy khi tải hình ảnh môi trường hoạt động UEFI

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng gói này, vui lòng đọc tập tin readme.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.