Tiện ích kiểm tra độ tin cậy nền Intel® Server Board nền tảng dựa trên S5500 và S5520 cho EFI

15286
2/1/2014

Giới thiệu

Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng trong EFI Shell cho Intel® Server Board nền tảng S5500 và S5520.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: D25B70C3B58423FF4F593045E900127FBA907B70

Mô tả chi tiết

Xem bản demo ngắn về bài kiểm tra độ tin cậy nền tảng dưới vỏ EFI.

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.