Network Device and Driver Information Utility for Linux*

15094
1/16/2009

Giới thiệu

Tập lệnh shell Linux * này hiển thị Tên, ID thiết bị, Tên trình điều khiển và Phiên bản trình điều khiển của thiết bị mạng của bạn.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 3.6 KB
  • SHA256: C10D9BB298F9D2D77F93B9EDF7EFB8193EE0137C3591A08BBEE4EBB440DAAB3F

Mô tả chi tiết

Tiện ích tập lệnh shell Linux * này sử dụng các tiện ích ethtool và ifconfig phổ biến cho hầu hết các bản phân phối Linux để thu thập và hiển thị Make/Model, Controller, PCI Vendor và Device IDs, Driver Name và Driver Version của thiết bị mạng của bạn.


Để chạy, tại dấu nhắc lệnh, nơi đặt tệp này, kiểu:
sudo ./netdriverinfo.sh


Yêu cầu:  • Ethtool


  • ifconfig


  • Quyền root


Một số bản phân phối không có ethtool được cài đặt theo mặc định. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách gõ, tại một loại dấu nhắc lệnh:
sudo apt-get cài đặt ethtool

Ví dụ đầu ra:
ETH0 : 02:00.0
Nhãn hiệu / Mô hình = Bộ điều hợp máy chủ Intel PRO / 1000 PT
Bộ điều khiển Ethernet = Bộ điều khiển Ethernet Gigabit của Tập đoàn Intel 82572EI
VenID:DevID = 8086:107d
Tên trình điều khiển = e1000e
Phiên bản trình điều khiển = 0.3.3.3.-k6

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.