Tiện ích Thông tin Thiết bị Mạng và Trình điều khiển cho Linux*

15094
1/16/2009

Giới thiệu

Tập lệnh Linux* shell này hiển thị Tên, ID thiết bị, Tên trình điều khiển và Phiên bản trình điều khiển của thiết bị mạng của bạn.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 3.6 KB
  • SHA1: AB2B336645DA7876D8EC7D2748CFFC2C1024BE68

Mô tả chi tiết

Tiện ích tập lệnh Linux* shell này sử dụng các tiện ích ethtool và ifconfig phổ biến cho hầu hết các bản phân phối Linux để thu thập và hiển thị Make/Model, Controller, Nhà cung cấp PCI và ID thiết bị, Tên trình điều khiển và Phiên bản trình điều khiển.


Để chạy, tại một dấu nhắc lệnh, nơi tệp này nằm ở loại:
sudo ./netdriverinfo.sh


Yêu cầu:  • ethtool


  • ifconfig (cấu hình)


  • sự cho phép gốc


Một số bản phân phối không có ethtool được cài đặt mặc định. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách gõ, với loại dấu nhắc lệnh:
sudo apt-get install ethtool

Đầu ra ví dụ:
eth0 : 02:00.0
Tạo/Model = Bộ điều hợp Máy chủ Intel PRO/1000 PT
Bộ điều khiển Ethernet = Intel Corporation điều khiển Ethernet 82572EI Gigabit
VenID:DevID = 8086:107d
Tên trình điều khiển = e1000e
Phiên bản trình điều khiển = 0.3.3.3.-k6

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.