Intel® Graphics Media Accelerator Driver hỗ trợ cho Bảng mạch Di động cho Windows XP* 32.

15026
11/25/2008

Giới thiệu

Intel® Graphics Media Accelerator Driver để Intel® Mobile Boards trợ cho Windows* XP 32.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows XP family*
  • Kích thước: 20.1 MB
  • SHA1: BACBF3D3DFE2D3E852A2613F305196FDC55E6B4C
  • Windows XP family*
  • Kích thước: 20.1 MB
  • SHA1: 3506906ADAF264452A9342E354E8C92CC1EB1B2A

Mô tả chi tiết

Intel® Graphics Media Accelerator Driver được cung cấpcho Intel ® Mobile Boards cho Windows* XP 32.



Áp dụng cho;
MGM45RM
MGM45WU

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.