Intel® Matrix RAID và Trình điều khiển AHCI cho Windows*

14723
2/22/2010

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển Intel® Matrix RAID cho Microsoft Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 family*, Windows Vista family*, Windows Server 2003 family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 439.9 KB
  • SHA1: 7B21F844148AE73F651751AF8BF9208E46D92392

Mô tả chi tiết

Cài đặt Trình điều khiển Intel® Matrix RAID cho Microsoft Windows*. Có nhiều trình điều khiển bao gồm, vui lòng chọn bên dưới trình điều khiển trong quá trình cài đặt cho Intel® Server Board S3200SH, X38ML và Hệ thống Máy chủ Intel® SR1520ML:

Hub Điều khiển I/O Intel® 82801IR/IO (ICH9R)

Lưu ý: Vui lòng tham khảo tập tin readme dành cho hệ điều hành bạn đang cài đặt trình điều khiển.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.