Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Kết nối Mạng Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

14302
12/4/2017

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* phiên bản 5.3.4 cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit với PCI Express*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 451.7 KB
  • SHA1: 938A819D7A61A74645B783F5D66AB9D7E5C3E175

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Phát hành 5.3.4 trình điều khiển này bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit. Trình điều khiển ixgbe hỗ trợ tất cả các Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599 và 82598EB 10 Gigabit và Intel® Ethernet Controller 10 Gigabit X540 và X552 kết nối mạng Ethernet Intel 10 Gigabit dựa trên bộ điều khiển.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.