Intel® Network Adapter Driver cho các kết nối mạng Gigabit dựa trên 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Linux*

14098
5/30/2018

Giới thiệu

Phiên bản trình điều khiển cơ bản ổn định igb Linux* 5.3.5.20 cho Intel® 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Gigabit Ethernet Adapter/Connections.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 327.1 KB
  • SHA1: 638774E556057D0C8D1C39EC28BD0BB2BC88180F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Igb-x.x.tag.gz được thiết kế để hoạt động với Intel® 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Bộ điều hợp/Kết nối dưới Linux*. Phiên bản mới nhất và các phiên bản trước đó của trình điều khiển này có sẵn từ SourceForge*.

Nếu Bộ điều hợp/Kết nối Mạng Intel® của bạn không dựa trên 82575/6, 82580 hoặc I350, bạn nên sử dụng một trong các trình điều khiển sau:

  • trình điều khiển e1000e-x.x.x.tar.gz hỗ trợ Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8, hoặc 82583) dựa trên Bộ điều hợp Mạng Gigabit
  • e1000.x.x.x.tar.gz hỗ trợ tất cả các Bộ điều hợp/Kết nối Mạng PCI và PCI-X Intel® Gigabit

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.