Intel® Network Adapter Driver cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Kết nối Mạng Gigabit cho Linux*

14098
7/22/2021

Giới thiệu

Intel® Network Adapter Driver cho các kết nối mạng Gigabit dựa trên 82575/6, 82580, I350 và I210/211 dựa trên Gigabit cho Linux*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 352.9 KB
  • SHA1: 92D59C78CA468F2558B2900B0F3501E1732E4A25

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản của Linux* Intel® Ethernet kết nối mạng.

  • trình điều khiển igb hỗ trợ tất cả các kết nối mạng gigabit dựa trên 82575-, 82576-, 82580-, I350-, I210-, I211- và I354.
  • Các thiết bị Gigabit dựa trên Intel® Ethernet Controller X722 được hỗ trợ bởi trình điều khiển i40e.

igb-x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.