Intel® Server Board kiểm tra độ tin cậy nền tảng SE7501HG2 BYO [SHG2V102.EXE]

11789
11/9/2004

Giới thiệu

Gói này bao gồm gói BYO cho Intel® Server Board SE7501HG2 (1.02).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, MS-DOS family*
  • Kích thước: 1.3 MB
  • SHA1: 5C6838B36F6642048F9B065BFE27A7612B4D4A09

Mô tả chi tiết

Gói này bao gồm gói BYO cho Intel® Server Board SE7501HG2.

1. Chuẩn bị một đĩa mềm định dạng trống.
2. Tải tệp xuống một thư mục tạm thời (ví dụ: c:\temp).
3. Chạy gói để trích xuất nội dung vào đĩa mềm được chuẩn bị trong Bước 1.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.