Intel® Graphics Media Accelerator Driver cho Windows Vista* 64 (exe)

10170
9/13/2007

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 15.6 64 bit cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 64-bit*
  • Kích thước: 12.1 MB
  • SHA1: 30AACD9E6A003A7B63ED353393C966D5569CF118

Mô tả chi tiết

Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 15.6 64 bit trình điều khiển, và đã được thử nghiệm với Microsoft Windows Vista *. Trình điều khiển phần mềm được cung cấp trên trang này là phiên bản chung và có thể được sử dụng cho mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh bất kỳ sự không tương thích cài đặt tiềm ẩn nào trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyên bạn nên kiểm tra với OEM và sử dụng phần mềm được cung cấp thông qua nhà sản xuất hệ thống của bạn. Intel hoặc nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.