Sẵn sàng cho Sự Phát triển Công nghệ Tiếp theo

Intel® FPGA cung cấp tính linh hoạt, hiệu năng và tích hợp cho các hệ thống Đo lường và Kiểm tra của ngày mai.