Thư viện Kỹ thuật

Nội dung cung cấp trên trang này có các thông tin và tiêu chuẩn mà trước đó được đặt tại trang web formfactors.org. Thông tin được cung cấp nhằm hỗ trợ thiết kế và phát triển hệ thống máy tính tuân thủ hệ số hình dạng bo mạch chủ liên quan. Một số thông tin được xem xét là đã lỗi thời và chỉ mang tính tham khảo hệ số hình dạng.

Hướng dẫn thiết kế và/hoặc thông số sản phẩm nền tảng cụ thể sẽ thay thế cho những thông tin cung cấp trong phần này.

 

Tiêu đề và chi tiết

ID Nội dung

Phiên bản

Lần Cập Nhật Cuối Cùng

Loại hình sử dụng:
Hành động

{{technicalLibraryGroup}} ({{(documentList | filter:searchText | documentFilterForGroups:selectedGroup.id:technicalLibraryGroup | lastUpdatedFilter:quantityOfDaysToDisplay | filterDocumentsBySelectedFilters:selectedFilters | bookmarkFilter:selectedFilters:bookmarkFeature | downloadedFilter:selectedFilters:downloadedIconFeature).length }})

{{document.documentNumber}}
{{document.version}}
Mới
Đã cập nhật
{{document.lastUpdatedFormatted}}
{{document.classification | localizedclassification}}

{{document.documentNumber}}

{{document.description}}

Kích thước tập tin: {{document.fileSize | sizeformatter}} Loại file: {{document.fileType}}
Mã SPEC: {{spec}}
Được gắn thẻ: {{tag.parentLabel}} : {{tag.name}}
Dịch vụ tìm kiếm hiện không hoạt động. Xin vui lòng thử lại sau.
Xin lỗi, hiện tại không có nội dung dành cho bạn.
Xin lỗi, hiện tại không có nội dung khớp với tiêu chí đã định.