Media Aware Storage Framework (MASF) Overview Video

MASF enables cost-efficient improvements in performance, latency and endurance over existing storage solutions through a building-block and storage framework. It assists with accelerating applications using fast caching, fast storage, and intelligence to navigate a multi-cloud system, increasing scale per server and reducing transaction costs for latency-sensitive workloads in order to deliver faster time to insights.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.