Dự án hỗ trợ cao cấp

Tab Dự án Hỗ trợ Cao cấp

Để tạo Dự án hỗ trợ cao cấp mới và các trường hợp liên kết với dự án đó, nhấp vào tab Dự án hỗ trợ cao cấp.

Các trường hợp có thể là độc lập hoặc một phần của Dự án Hỗ trợ cao cấp. Bạn hoặc đại diện Intel của bạn có thể tạo dự án® để chỉ những người được cấp quyền truy cập rõ ràng mới có thể xem các trường hợp liên quan đến dự án.

Dự án giới hạn khả năng hiển thị (các) trường hợp cho những người liên hệ trong công ty của bạn được cấp quyền truy cập vào dự án. Nếu bạn có dự án được tạo cho công ty của mình, bạn nên xác định liệu có nên tạo một trường hợp độc lập hoặc tạo nó trong một dự án trước khi tiếp tục.

Tab Dự án hỗ trợ cao cấp liệt kê các dự án bạn đã xem gần đây nhất. Nhấp vào Đi! bên cạnh chế độ xem Tất cả dự án để xem tất cả các dự án mà bạn có quyền truy cập.

Nhấp vào liên kết Tên dự án hỗ trợ cao cấp để truy cập trang Chi tiết dự án hỗ trợ cao cấp.

*Lưu ý: Nếu bạn đang thực hiện một dự án với một công ty khác, bạn sẽ cần liên hệ với đại diện Intel® của mình để thêm tài khoản của công ty đó vào dự án của bạn.

Tạo dự án hỗ trợ cao cấp mới

Giờ đây bạn đã có thể tạo Dự án Hỗ trợ cao cấp của riêng mình. Nhấp vào nút Tạo dự án hỗ trợ cao cấp mới hoặc chọn menu Create New trên menu bên trái và chọn Premier Support Project. Sau đó làm theo các bước dưới đây.

1. Nhập Tên và Mô tả Dự án của bạn và nhấp vào Tiếp theo để tiến hành Bước 2.

*Lưu ý: Tên dự án của bạn phải là duy nhất.

2. Thêm thành viên dự án từ tài khoản của bạn vào dự án của bạn. Danh sách các thành viên trong Tài khoản của bạn sẽ được hiển thị để bạn thêm vào dự án của mình.

  • Khi bạn chọn các thành viên dự án, chúng sẽ được hiển thị trong phần Thành viên dự án hỗ trợ cao cấp được chọn để thêm vào Dự án.
  • Nhấp vào Thêm thành viên đã chọn vào Dự án để tiến tới Bước 3.

3. Thêm sản phẩm vào sản phẩm của bạn.

  • Chỉ những Sản phẩm được chỉ định cho tài khoản và các sản phẩm của bạn có gắn cờ là 'Công khai' mới có thể cho bạn thêm vào dự án của mình.
  • Khi bạn chọn các sản phẩm, chúng sẽ được hiển thị trong phần Các sản phẩm hỗ trợ cao cấp được chọn để thêm vào Dự án.
  • Chọn Lưu Dự án để lưu các thay đổi vào dự án của bạn.

Trang chi tiết dự án

Trang Chi tiết Dự án liệt kê các thành viên, sản phẩm và trường hợp của dự án liên quan đến dự án. Xem lại danh sách được đánh số để hiểu chức năng của từng mục.

  1. Đây là thông tin bạn đã nhập khi bạn tạo dự án. Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Tên Dự án, Mô tả hoặc để cập nhật trạng thái, nhấp vào, Chỉnh sửa.

  2. Nhấp vào Chế độ xem có thể in để mở một trang thân thiện với máy in với liên kết In Trang này.

  3. Phần Sản phẩm Intel® liệt kê các sản phẩm liên quan đến dự án này. Để thêm sản phẩm bổ sung, nhấp vào Thêm sản phẩm. Để xóa sản phẩm, nhấp vào Xóa sản phẩm.

  4. Những người có quyền độc quyền xem dự án và các trường hợp trong dự án là Thành viên Dự án Hỗ trợ Cao cấp. Để thêm thành viên bổ sung cho dự án của bạn, nhấp vào Thêm thành viên. Để xóa thành viên dự án, nhấp vào, Xóa thành viên.

  5. Để tạo trường hợp mới bằng cách nhấp vào biểu tượng Trường hợp mới. Phần Trường hợp hiển thị cho bạn tất cả các trường hợp hiện tại liên quan đến dự án. Để xem chi tiết trường hợp, nhấp vào liên kết Số trường hợp.

Tính năng chỉnh sửa và đóng trường hợp

Có thể chỉnh sửa hoặc đóng trường hợp từ tab Intel® Projects. Chỉ cần truy cập dự án, kéo xuống phần Trường hợp và nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Cls.

Không kích hoạt một Dự án

Để không hoạt động một dự án, hãy nhấp vào tab Dự án hỗ trợ cao cấp.

Trên trang Chi tiết dự án hỗ trợ cao cấp, nhấp vào Chỉnh sửa.

Sau đó, vào trường Trạng thái, nhấp vào menu thả xuống và chọn Không hoạt động, sau đó nhấp Lưu.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.