Những công ty dưới đây là Nhà phân phối Ủy quyền của Intel®, cung cấp các sản phẩm bán dẫn đời cũ từ Intel. Mỗi công ty được cấp phép phân phối theo hợp đồng các thiết bị bán dẫn đời cũ của Intel để hỗ trợ các sản phẩm thế hệ cũ và hết tuổi thọ.

Để tìm kiếm Nhà phân phối Ủy quyền và Nhà cung cấp Ủy quyền của Intel® để tìm các sản phẩm Intel® đang được sản xuất, vui lòng xem trang Địa điểm bán toàn cầu.

Nhà phân phối Ủy quyền của Intel® Số điện thoại liên hệ
Converge
https://www.converge.com
(800) 922-6327
OEMXS
http://oemxs.us/shopping/
(603) 898-1111
Rochester Electronics
https://www.rocelec.com
Danh sách số điện thoại liên hệ
https://www.rocelec.com/about/contact
Smith
http://www.smithweb.com
(713) 430-3086