Bảo hành và hỗ trợ

Hãy sử dụng trung tâm dịch vụ trực tuyến để nhận trợ giúp về các vấn đề bảo hành và dịch vụ và các câu hỏi của bạn.

Trung tâm Intel® Entitlements

Để hỗ trợ bạn trong việc quản lý các hoạt động OPA của mình, Intel cung cấp cổng thông tin bảo hành của khách hàng, nơi bạn có thể xem và quản lý bảo hành sản phẩm Intel® OPA của mình.

Đào tạo

Truy cập các khóa học Intel® Omni-Path và webcast có sẵn thông qua Trung tâm học® Intel.

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.