Data Plane Development Kit (DPDK)

Data Plane Development Kit (DPDK) greatly boosts packet processing performance and throughput, allowing more time for data plane applications. 

DPDK can improve packet processing performance by up to ten times. It's possible to achieve over 80 Mpps throughput on a single Intel® Xeon® processor and double that with a dual-processor configuration.1 As a result, telecom and network equipment manufacturers (TEMs and NEMs) can lower development costs, use fewer tools and support teams, and get to market faster.

Solution Brief: Preview | Download

Content by Topic

Type Title
Software and Documentation  

Release

Source code for Data Plane Development Kit (DPDK)

Guide 

Getting started with DPDK for Linux*

Guide

DPDK for programmers

Notes

Data Plane Development Kit

Guide 

Getting started with DPDK for FreeBSD*

API Reference 

Data Plane Development Kit

Guide 

Guide: Testpmd application for DPDK

Guide 

Sample applications for the DPDK
General Packet Processing  

Solution Brief

Enabling NFV to deliver on its promise

Video

DPDK optimizes packet processing

Paper 

Debugging packet processing systems

White Paper

Programming models for packet processing applications on multi-core Intel® architecture systems

Paper

Zlib* compression on Intel® architecture
Crypto Software and Documentation  

White Paper

Haswell cryptographic performance

White Paper

Storage encryption on Intel® architecture

Software

AES CBC encrypt and decrypt

White Paper

Improve IPSec performance using Intel® AES-NI

Release

SHA256 code for Intel® processors

Package

Intel® Multi-Buffer Crypto for IPSec

White Paper

Improving OpenSSL* performance

Software

SHA512 software package

Release 

Modular exponentiation source code for packet processing

Software

Optimized AES Galois/Counter Mode

White Paper

Fast SHA512 implementations

White Paper

Multi-hash cryptographic algorithm extensions

White Paper

Fast SHA-256 implementations

White Paper

New instructions support large integer arithmetic

White Paper

Enabling superior Galois/Counter Mode on Intel® processors
Communications and Storage Software and Documentation  

White Paper

High-performance DEFLATE decompression

Release

Fast CRC computation

Software

ISCSI CRC using CRC32 instruction

White Paper

High-performance DEFLATE compression Intel® architecture

Software

Fast CRC16 code for T10 DIF

White Paper

RC polynomial and method for fast computation

White Paper

Novel hashing method suitable for lookup functions

Resources

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Kiểm tra và đánh giá hiệu suất được đo bằng cách sử dụng các hệ thống và/hoặc thành phần máy tính cụ thể và phản ánh hiệu suất gần đúng của các sản phẩm Intel® như được đo bằng những kiểm tra này. Mọi khác biệt trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng của hệ thống hoặc cấu phần mà họ đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin về các cuộc kiểm tra hiệu năng và về hiệu năng của sản phẩm Intel, xin đến phần Giới hạn Tiêu chuẩn Kiểm thử Hiệu năng của Intel.