Cách hệ thống thời gian thực và khả năng thời gian thực của Intel® đang làm cho công nghiệp 4.0 trở nên khả thi

Vladimir Zybin, Intel senior product manager, talks to Michael Reichlin, manager of worldwide sales for Real-Time Systems, about how hypervisors, state-of-the-art scalable processors, and Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC), can help manufacturers transition to Industry 4.0.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.