{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-b6e7ce4fd9e144048c526ca9c64587d8","etm-fb506128738d478fbd7c7c7992367c48","etm-432664f7da684e6fb3347b2fc528a3c7","etm-53e34c9049b54c69aec7931e09591a7d"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"768101","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"guidetmfc274692325e497dba29db02e84821c2","field":"stm_10346_vi","type":"hierarchical","basePath":"Content Type","displayName":"Content Type","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmfc274692325e497dba29db02e84821c2","rootPath":["Content Type","Communications","Product Updates"],"position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"@stm_10385_vi","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"@stm_10384_vi","field":"stm_10384_vi","type":"specific","basePath":"Product Application","displayName":"Product Application","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3},{"facetId":"@stm_10355_vi","field":"stm_10355_vi","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"Subject","deprecated":false,"rootFilter":"","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":0,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false,"disableBlueBanner":false}

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.