Tài nguyên quản lý CNTT cho doanh nghiệp

Các hướng dẫn truy cập, nghiên cứu tình huống và tóm tắt để giúp hình thành chiến lược quản lý CNTT của bạn. Xây dựng kiến thức chuyên môn về quản lý từ xa, tính ổn định của PC, bảo mật kỹ thuật số và hiệu năng của PC.