Sách trắng về Bảo vệ Khỏi Những Mối đe dọa Nâng cao

Sách trắng chi tiết đề cập đến Công nghệ Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT) và Công nghệ Intel® Control-flow Enforcement Technology (Intel® CET) dưới dạng biện pháp bảo vệ tích hợp phần cứng có tác động tối thiểu đến trải nghiệm người dùng.