Được xây dựng cho doanh nghiệp hôm nay. Sẵn sàng cho thách thức ngày mai

Khi các dàn máy tính cá nhân phát triển để đáp ứng nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi và xu hướng của ngành, Intel vPro® Enterprise cho Chrome1 cung cấp đầy đủ bộ công nghệ tích hợp để tăng năng suất, tăng cường bảo vệ và quản lý để duy trì ngay cả những hạ tầng CNTT thách thức nhất.