Giải pháp Intel Unite®: Cộng tác mở và gần như không giới hạn

Cung cấp cho người dùng ở mọi nơi sức mạnh để dễ dàng chia sẻ nội dung và cộng tác một cách dễ dàng. Giải pháp Intel Unite mang lại trải nghiệm hợp lý cho những người tham gia tại chỗ và từ xa.

Câu chuyện thành công của khách hàng: Hợp tác tốt hơn cho tất cả

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.