Giải pháp Intel Unite®: Cộng tác mở và gần như không giới hạn

Cung cấp cho người dùng ở mọi nơi sức mạnh để dễ dàng chia sẻ nội dung và cộng tác một cách dễ dàng. Giải pháp Intel Unite mang lại trải nghiệm hợp lý cho những người tham gia tại chỗ và từ xa.