Turbo Boost Technology 2.0

Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 phát hiện khi bộ xử lý ở dưới các giới hạn công suất, tăng tốc các lõi hoạt động để cải thiện hiệu năng ứng dụng.