Khả năng linh hoạt cho trung tâm dữ liệu trên quy mô lớn

Được đem đến từ hệ sinh thái đầu ngành của Intel.

Tài nguyên khác