Quick Sync Video

Đồng bộ Nhanh Video của Intel® cải thiện tốc độ mà tại đó người dùng có thể tải xuống, tạo và chỉnh sửa video trên máy tính, tăng tốc độ chuyển đổi và chia sẻ so với các hệ thống cũ.