“In pursuit of Exascale computing Fujitsu is applying its proven technology and manufacturing expertise with key leadership partners like Intel to remove current technology limitations like I/O bottlenecks. With important engagements like EU Horizon 2020 for HPC research and for the benefit of enterprise organizations worldwide, Fujitsu and Intel plan to deploy Intel® Xeon® Scalable processors and breakthrough innovations like Intel® Optane™ DC persistent memory which will advance the capabilities of researchers and enable them to reach new heights, bring their ideas to fruition faster, and solve their biggest computing challenges. Fujitsu amongst strong partners1 underlines the capabilities as a go-to partner in advanced technology development” 

- Glenn Fitzgerald, chief technology officer, Product Business EMEIA

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các đối tác trong dự án NEXTGenIO gồm có:

  • Arctur: Trung tâm máy tính HPC này góp phần xử lý các khối lượng công việc liên quan đến công nghiệp, chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • ARM/Allinea: Công ty phát triển các công cụ tạo hồ sơ hàng đầu, bao gồm thông tin về I/O và hiệu năng NVRAM
  • Barcelona Supercomputing Center: Phát triển hệ thống tập tin tối ưu và phần mềm trung gian lưu trữ đối tượng cho hệ thống NEXTGenIO và góp phần xử lý các khối lượng công việc về học máy
  • EPCC tại Đại học Edinburgh: Phát triển phần mềm hệ thống để lập lịch kho dữ liệu, góp phần tạo các ứng dụng mô phỏng và xây dựng đặc điểm của ứng dụng
  • Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung Châu Âu: Phát triển công cụ tạo khối lượng cộng việc và góp phần dự đoán thời tiết tầm trung phức tạp
  • Fujitsu: Cung cấp thông tin chuyên sâu về HPC liên quan đến phần cứng, tận dụng nhóm phát triển và cơ sở sản xuất tại Augsburg, Đức
  • Intel: Cung cấp NVRAM và công nghệ hệ thống, hướng dẫn xây dựng đặc điểm của khối lượng công việc và đánh giá điểm chuẩn
  • Đại học Kỹ thuật Dresden: Phát triển các công cụ hàng đầu, cung cấp thông tin đặc biệt về I/O và hành vi NVRAM